Personiskās kompetences

Personiskās kompetences, kas tiek aprakstītas arī kā pašu jurisdikcija, demonstrē cilvēka spēju atspoguļot paša attīstību un pilnveidot to tālāk saistībā ar individuālajām un sociālajām morāles koncepcijām. Tomēr tās ietver arī attieksmi, vērtības, motīvus, pašapziņu, pašuztveri, pašorganizētību, uzticamību, atbildīgumu un kritisku attieksmi.

(aptauja par sociāli komunikatīvajām kompetencēm)