Tehniskās kompetences

Ar tehniskajām kompetencēm tiek saprasta gatavība un spēja tiešā, pienācīgā un metodiskā veidā risināt profesionālus un darba vietai raksturīgus uzdevumus un problēmas, pamatojoties uz esošajām tehniskajām zināšanām un pieejamajām prasmēm, un neatkarīgi novērtēt  iegūtos rezultātus.

(aptauja par tehniski metodiskajām kompetencēm)