--Not del --

--Not del --

Organizācijas novērtēšanas instrumenta aptauja

Tēma: A. Apmācības un kompetenču attīstība

1 ... pilnīgi piekrītu
2 ... piekrītu
3 ... daļēji piekrītu
4 ... nepiekrītu
5 ... pilnīgi nepiekrītu
1 2 3 4 5
A01 Kompetenču attīstība ir viens no mūsu stratēģiskajiem uzdevumiem.
A02 Darbinieku prasmes tiek regulāri pārskatītas un novērtētas.
A03 Projekti vispirms tiek novērtēti saistībā ar papildu kompetencēm.
A04 Tiek izmantotas iepriekšējās apmācībās darbinieku iegūtās zināšanas un prasmes.
A05 Parasti tiek izmantotas iespējas uzlabot apmācības.
A06 Savstarpēja cieņa un uzticēšanās ir atslēgas vārdi mūsu organizācijā.
A07 Visi darbinieki aktīvi ievēro kvalitātes vadības un kontroles noteikumus un principus.
A08 Organizācijā ir skaidri noteikta visa personāla atbildības ķēde par pieņemtajiem lēmumiem un nozīmētas atbildības jomas.
A09 Darbinieki ir iekļauti ar savu darba vietu saistītajos lēmumu pieņemšanas procesos.
A10 Darbinieku tālākapmācība ir daļa no organizācijas stratēģiskā plāna.
A11 Kompetenču attīstībai tiek sistemātiski izsekots līdz pat noteiktajiem termiņiem.
A12 Mūsu vadība paļaujas uz tās kvalificētajiem un motivētajiem darbiniekiem un sekmē tālākapmācības.
A13 Ja darbinieki signalizē par apmācību nepieciešamību, tas tiek nopietni ņemts vērā un izvērtēts.
A14 Darbinieki ir labi informēti par tālākapmācību iespējām.

Tēma: B. Stimulu nodrošināšana, lai rosinātu izpildi un prasmju uzlabošanu

1 ... pilnīgi piekrītu
2 ... piekrītu
3 ... daļēji piekrītu
4 ... nepiekrītu
5 ... pilnīgi nepiekrītu
1 2 3 4 5
B01 Lai izpildītu uzdevumus darba vietā, nepieciešamas jaunas prasmes.
B02 Mūsu darbinieki uzdevumus darba vietā uzskata par daudzveidīgiem un interesantiem.
B03 Mūsu darba sistēma tiek nepārtraukti attīstīta, jo tiek iesaistīti uzdevumi no citām jomām vai arī tiek apvienotas dažādas darbības.
B04 Darba laikā darbiniekiem tiek dots atbilstošs laiks, lai viņi varētu pašorganizēti mācīties.
B05 Darbinieki uzskata, ka amatu sakārtojums kategorijās un apmaksas apjoms ir saprātīgs.
B06 Apmaksas sistēma stimulē piedalīšanos apmācībās, mācīšanās aktivitātes un prasmju papildu attīstīšanu.
B07 Lai uzlabotu darba procesu, tiek novērtētas neveiksmes un kļūdas un izanalizēti to cēloņi.
B08 Darbinieki un vadība kopīgi izskata neveiksmes un problēmas un strādā pie uzlabojumiem.
B09 Darbinieki iesaka ieteikumus uzlabojumiem.
B10 Veicināšanas sistēma ņem vērā mūsu darbinieku piedalīšanos tālākapmācībās.
B11 Mūsu organizācija informē darbiniekus, lai viņi apmeklētu seminārus, kas ir saistīti ar viņu veiktajiem uzdevumiem.
B12 Ieteiktie uzlabojumi tiek ātri novērtēti un ieviesti.

Tēma: C. Aktivitātes, kas veicina mācīšanos darba vietā

1 ... pilnīgi piekrītu
2 ... piekrītu
3 ... daļēji piekrītu
4 ... nepiekrītu
5 ... pilnīgi nepiekrītu
1 2 3 4 5
C01 Mūsu organizācija sistemātiski seko jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai un uzlabojumiem.
C02 Mūsu organizācija nodarbojas ar apmācību vietu izveidošanu un uzturēšanu.
C03 Darbiniekiem tiek deleģēta liela daļa atbildības.
C04 Cik tas ir paveicams, darbinieki var mainīties ar saviem darba uzdevumiem.
C05 Darbiniekiem ir iespēja pašiem organizēt savu darbu un savstarpēji palīdzēt.
C06 Darbinieki tiek regulāri informēti par tālākapmācības iespējām, kuras piedāvā citas organizācijas.
C07 Darbinieki tiek pilnībā atzīti par kompetentiem organizācijas darbiniekiem.
C08 Vadība atbalsta un rosina pašorganizēšanos savu darbinieku vidū.
C09 Vadītāji uzslavē savus darbiniekus par labu darba izpildi.
C10 Vadība novērtē savu darbinieku darba izpildi un aktīvi rosina viņus attīstīt tālāk savas prasmes un kompetences.
C11 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mūsu organizācijā ir pilnībā atbilstošas mūsdienu prasībām (piem., tīkli, e-pasts, internets, iekštīkls u.c.).
C12 Darba plānā tiek iekļautas apmācības darba procesā.
C13 Darbinieki pēc savas iniciatīvas aktīvi cenšas iegūt visu informāciju, kas ir svarīga viņu veicamajam uzdevumam.
C14 Darbiniekiem ir dots pietiekams laiks informācijas apmaiņai.

Tēma: D. Sadarbība un darba plūsma organizācijā

1 ... pilnīgi piekrītu
2 ... piekrītu
3 ... daļēji piekrītu
4 ... nepiekrītu
5 ... pilnīgi nepiekrītu
1 2 3 4 5
D01 Pašreizējā organizācijas struktūra nekaitē sadarbībai.
D02 Sadarbības problēmas starp darbiniekiem tiek ātri atrisinātas.
D03 Nesaskaņas par uzdevumiem un atbildības jomām darbinieku vidū tiek ātri atrisinātas.
D04 Uzņēmumā ir skaidri noteikta grupu vadītāju loma un atbildība.
D05 Sadarbība palīdz novērst trūkumus kvalitātē.
D06 Visi darbinieki tiek savlaicīgi informēti par pārmaiņām viņu darba vietā.
D07 Informācija darbiniekiem tiek piegādāta formā, kas ikvienam ir saprotama.
D08 Informācijas apmaiņai ir pieejami piemēroti informācijas līdzekļi (e-pasts, īpašas veidlapas u.c.).
D09 Mūsu organizācijā ir caurspīdīgs lēmumu pieņemšanas process.
D10 Darbinieki var regulārās sarunās (piem., grupu sapulcēs u.c.) neatkarīgi izrunāt savas ar darbu saistītās problēmas.
D11 Darba grafiki un projekti tiek plānoti kopīgi ar darbiniekiem, kuri ir tieši iesaistīti to īstenošanā.
D12 Saspringtos darba posmos grupas dalībnieki sadarbojas, lai izpildītu visus uzdevumus un veiktu uzdevumus vajadzīgajā termiņā.
D13 Mūsu organizācijā tiek efektīvi organizētas funkcijas un procedūras (lēmumu īstenošana, uzņēmējdarbības aktivitāšu saskaņošana u.c.).
D14 Uzņēmumam ir atklāta informācijas politika.

Tēma: E. Nozīmīgi apmācību jautājumi
E01 Vispārējas apmācības, kas saistītas ar mūsu darba jomu
E02 Profesionālās apmācības ar īpašiem uzdevumiem
E03 Stratēģiskā plānošana
E04 Vadība
E05 Darba organizēšana
E06 Projektu vadība
E07 Sociālās kompetences un konfliktu risināšana
E08 Organizāciju attīstība
E09 Personāldaļas vadība
E10 Finansēšana/piekļuve finanšu atbalstam

--Not del --
Rezultati
--Not del --