Labas prakses piemērs: Latvijas pieredze

(Pozitīvās Domas iesniegtais situācijas izpētes apraksts)

Šī situācijas izpēte raksturo, kā izmēģinājuma pasākums tika īstenots mazā sociālās ekonomikas organizācijā – Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma Komitejā. Organizācija nodarbina 5 darbiniekus un iesaista 26 brīvprātīgos sociālās palīdzības un sabiedriskās ēdināšanas jomā, pirmās palīdzības apmācībās, veselības un sociālajās programmās dažādām iedzīvotāju grupām.

 

Iesaistīšanās izmēģinājuma testā

Organizācija tika iesaistīta TSESME projektā jau kopš pirmsākumiem, kad tika veikta sākotnējā aptauja mikro un mazo sociālās ekonomikas organizāciju apmācību vajadzību noteikšanai.

Organizācijas vadītāja aizpildīja organizācijas un individuālo aptauju. Pirmajā testēšanās fāzē viņa pieminēja dažas tehniskas problēmas, piemēram, nebija iespēja saglabāt datus. Neskatoties uz plašo informācijas apjomu, viņa atzina, ka materiālu komplekts ir noderīgs palīglīdzeklis, kas satur liela apjoma interesantu un specifisku informāciju mazajām sociālajā ekonomikā darbojošajām organizācijām. Viņa piebilda, ka daudz vieglāk strādāt ar materiālu kopumu ir tad, ja kāds sniedz konsultācijas tā izmantošanā, vai arī, ja ir pieejamas skaidras vadlīnijas.

Organizācijas aptaujā tika noteiktas vajadzības šādās jomās:

 • kompetenču/snieguma novērtējums;
 • kvalitātes vadība un kontrole;
 • darbinieku  apmācības;
 • darba samaksas shēmas un premiālās sistēmas un to ietekme uz darbinieku motivāciju;
 • informāciju tehnoloģijas;
 • darbinieku sadarbība un iniciatīva

Individuālajā aptaujā tika noteiktas vajadzības, kas saistās ar šādām situācijām:

 • darba materiālu, piem., diagrammu, tehnisko instrukciju u.c. izmantošana;
 • vajadzību novērtēšana;
 • jauno tehnoloģiju un metožu adaptācija;
 • informāciju tehnoloģijas;
 • svešvalodas;
 • konfliktu un problēmu risināšana;

 

Apmācību seminārs

Balstoties uz individuālās un sākotnējās aptaujas rezultātiem, apmācītāja piedāvāja apmācības vadītājiem un biedriem no mazajām sociālajā ekonomikā strādājošajām organizācijām, kuras piedalījās TSESME projekta laikā veiktajā izpētes fāzē. Sarkanā Krusta Tukuma Komiteja bija viena no šīm organizācijām.

Apkopojot visas vajadzības mēs izstrādājām apmācības „ Organizācijas vadība”, kas ietver sekojošās apkaštēmas:

 • Organizācijas mērķi;
 • Vajadzību analīze;
 • Organizācijas attīstības plānošana;
 • Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana;
 • Mērķa grupas un ieinteresēto pušu iesaistīšana;
 • Komunikācija;
 • Personiskā vadība;

 

Apmācību norise

Apmācības tika veidotas divās daļās. Pirmā diena bija teorētiska un praktiska (grupu darbs) par organizācijas attīstību, stratēģisko plānošanu, tika uzstādīti mērķi un uzdevumi, veikta organizāciju SVID analīze, organizācijas darba attīstība. Notika darbs grupās. Dalībnieki trīs grupās izveidoja organizācijas atbilstoši teoretiskajām zināšanām un izgāja visus procesus, kas definē veiksmīgas organizācijas vadību. Otrajā dienā dalībnieki devās apmeklēja ilgspējīgu oragnizāciju „ Dzīvesprieku”, kas ir labās prakses piemērs tam, kā organizācija var izveidot ilgtermiņa stratēģiju, strādāt atbilstoši mērķiem un saņemt priekš tā finansiālo atbalstu.

Apmācību noslēgumā dalībnieki izveidoja noderīgu materiālu – organizācijas un projektu vadības kotroles matricu.

Apmācību kursu laikā dalībnieki nostiprināja esošās zināšanas un saņēma jaunas zināšanas par ilgspējīgas organizācijas darba principiem. Saņemtās atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Pēc apmācībām visi dalībnieki saņēma pozitīvu motivāciju veikt izmaiņas un uzlabot darbu savās organizācijās. Visi dalībnieki minēja, ka vēlētos piedalīties citās līdzīgās apmācībās.

Atgriezeniskā saite

Materiālu komplektu dalībnieki novērtēja atzinīgi. Lielākai daļai organizāciju ir brīvprātīgie, kurus, tāpat kā personālu, var iesaistīt apmācību vajadzību novērtēšanā. Dalībnieki diskutēja par personāla un brīvprātīgo motivāciju. Apmācību vadītājs izmantoja arī materiālus no materiālu komplekta. Dalībnieki tos novērtēja atzinīgi un plāno izmantot savā ikdienas darbā. Viņi atzina, ka vieglāk, īpaši tiem, kas nepārvalda tik labi tehnoloģijas, materiālu komplektu izmantot, ja ir pieejamas vadlīnijas vai konusltācijas.

 

Secinājumi

Tās organizācijas, kas domā ilgtermiņā un izprot stratēģiskās plānošanas nozīmību, materiālu komplektu novērtē atzinīgi un iespējams to lietos un ieteiks citiem. Organizācijas vadītājs materiālu komplektu izmantos personāla apmācību vajadzību novērtēšanai, kā arī izmantos materiālus ikdienas darbam ar personālu. Viņa ieteiks TSESME materiālu komplektu organizācijas vietējiem un ārzemju partneriem kā lielisku matreiālu kopumu organizācijas vadībā.