Palīglīdzeklis "Ķeramies pie darba"

Palīglīdzeklis "Ķeramies pie darba" palīdz lietotājam virzīties cauri trīs galvenajiem TSESME apmācību materiālu komplekta elementiem:
Tie ir - individuālais instruments, ko lieto ātrai indivīda apmācību vajadzību novērtēšanai, citi prasmju novērtēšanas instrumenti, kas sniedz informāciju par citiem pieejamajiem instrumentiem un kontroles lapām, kas izmantojamas vienas pašas vai apvienojumā ar individuālo profilēšanas instrumentu un sadaļa laba prakse, kas ietver situāciju analīzes ziņojumus no citiem TSESME apmācību materiālu komplekta lietotājiem par viņu pieredzēto darbā ar apmācību materiālu komplektu, sniegto palīdzību un iegūto pieredzi. 

Individuālais instruments

altŠis instruments palīdz novērtēt indivīda faktiskās un mērķa kompetences un prasmes. Instruments salīdzina pašreizējo kompetenču profilu ar mērķa kompetenču profilu. Pašreizējais profils apskata indivīda zināšanu, lietpratības un spēju faktisko stāvokli; mērķa profils apraksta to zināšanu, lietpratības un spēju vēlamo stāvokli, kāds šim indivīdam nepieciešams.   

Individuālo instrumentu var izmantot dažādos veidos:

1. saistība

Instrumentu izmanto personāldaļas vadītājs vai uzņēmuma vadītājs, kurš nosaka mērķa profilu un darbinieks, kurš nosaka pašreizējo profilu.

Procedūra:

 1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs nosaka mērķa profilu indivīdam vai konkrētam amata aprakstam (vadītāja, personāldaļas vadītāja u.c.). Profilu saglabā kā mērķa profilu [t.i., darbinieka vārds, uzvārds, amats].
 2. Nākamajā solī indivīds nosaka pašreizējā stāvokļa/faktisko profilu. Pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, viņš/viņa novērtē pašreizējo konkrēto situāciju un atbildes uz aptaujas jautājumiem saglabā  kā  pašreizējo profilu [darbinieka vārds, uzvārds].
 3. Pēc atbilžu saglabāšanas abi profili (pašreizējais un mērķa) tiek salīdzināti, izmantojot individuālo instrumentu.  Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti; piem., personāldaļas vadītājam, kurš var izmantot šos rezultātus detalizētas darbinieka personiskās intervijas, sapulces  par apmācību vajadzībām un ikgadējās apmācību programmas sagatavošanai u.c. (sk. tālāk paragrāfu par  pašreizējā un mērķa profila analīzi un ieteikumus.)

2. saistība

Instrumentu izmanto tikai personāldaļas vadītājs vai organizācijas vadītājs. Personāldaļas vadītājs vai persona, kura atbild par personāldaļas vadību, nosaka mērķa profilu, kā arī nosaka vērtējumu konkrētā darbinieka pašreizējam profilam.

Procedūra:

 1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs (vadītājs, personāldaļas vadītājs u.c.) nosaka mērķa kompetenču profilu atsevišķam darbiniekam vai konkrētam amata aprakstam. Šo profilu saglabā kā mērķa profilu [t.i., darbinieka vārds, uzvārds, amats].
 2. Nākamajā solī personāldaļas vadītājs nosaka arī pašreizējo kompetenču profilu. Pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, viņš/viņa novērtē konkrētā darbinieka pašreizējo situāciju un saglabā aptaujas atbildes kā pašreizējo profilu [darbinieka vārds, uzvārds].
 3. Pēc atbilžu saglabāšanas ar profilēšanas instrumentu salīdzina abus profilus (pašreizējo un mērķa). Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti; piem., personāldaļas vadītājam, kurš var izmantot šos rezultātus detalizētas darbinieka personiskās intervijas, sapulces par apmācību vajadzībām, ikgadējās apmācību programmas sagatavošanai u.c.)  (sk. tālāk paragrāfu par pašreizējā un mērķa profila analīzi un ieteikumus.)

3. saistība

PAŠVĒRTĒJUMS: šo instrumentu pašvērtējumam izmanto jebkura persona (ieskaitot vadītāju, personāldaļas vadītāju, darbiniekus u.c.) . Lietotājs nosaka mērķa profilu savam amatam vai amatam nākotnē un nosaka pašreizējo profilu.

Procedūra:

 1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs nosaka sev individuālā mērķa profilu. Profilu saglabā kā mērķa profilu [t.i., darbinieka vārds, uzvārds, amats].
 2. Nākamajā solī, pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, lietotājs nosaka sev arī pašreizējās kompetences profilu un saglabā to kā pašreizējo profilu [darbinieka vārds, uzvārds].
 3. Pēc atbilžu saglabāšanas ar profilēšanas instrumentu salīdzina abus profilus (pašreizējo un mērķa). Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti. Iegūtos rezultātus var izmantot individuālai informācijai, kā arī individuālas karjeras un apmācību plānošanā. (sk. tālāk paragrāfu par pašreizējā un mērķa profila analīzi un ieteikumus.)
1. Aptaujas aizpildīšana
  Šim novērtēšanas instrumentam tika atlasīti apmēram 30 jautājumi, kas apskata tehniskas, metodoloģiskas, komunikatīvas un sociālas kompetences un prasmes. Šīs aptaujas aizpildīšana aizņem mazāk par 10 minūtēm. Pirms aptaujas aizpildīšanas jums jāievada "nosaukums", piem., darbinieka vārds un uzvārds vai amats. 

Kad aptauja aizpildīta, jums ir iespējas
 • saglabāt savas atbildes failā (lai varētu izmantot citā sesijā),
 • aizpildīt nākotnes mērķa profilu un/vai
 • turpināt tālāk novērtēšanas un rezultātu lapā.

2. Rezultātu dokumentēšana
Pēc aptauju aizpildīšanas jūs tiksit novirzīti uz rezultātu sadaļu. Rezultāti tiek parādīti grafiskā formā, lai palīdzētu jums labāk saprast aptauju iznākumu.

Tālāk redzams rezultātu grafiska attēlojuma paraugs.

9100


3. Ieteikumi
Šajās rekomendācijās ietvertas ieteicamās kontroles lapas, raksti un papildu informācija, kā arī informācija par iesaistītiem projektiem (simboli norāda, kurās valodās jūs varat saņemt plašāku informāciju).

4. Nākamie soļi
Novērtēšanas un interpretācijas lapas saglabāšanas funkcija ļauj saglabāt pabeigtās aptaujas un atkal izmantot tās vēlāk citiem vai jauniem novērtējumiem. 

Jūs varat izdrukāt savus rezultātus, izmantojot rezultātu lapas drukāšanas funkciju.

Ja jūs savu darbinieku kompetencēs atklājiet plaisu, jums jākonsultējas ar apmācību organizāciju par attiecīgo apmācību pasākumu plānošanu/organizēšanu. Vērtēšanas rezultāti var tikt izmantoti kā pamats jūsu sarunām ar apmācību vadītāju vai apmācību organizāciju.

Papildus individuālajam profilēšanas instrumentam TSESME apmācību materiālu komplekts piedāvā informāciju par citiem instrumentiem un kontroles lapām, kas var tikt izmantotas apvienojumā ar individuālo profilēšanas instrumentu vai atsevišķi.

Citi prasmju novērtēšanas instrumenti
alt

Šajā sadaļā aprakstīti četri dažādi instrumenti un ietvertas kontroles lapas, kuras var izmantot jūsu darbinieku prasmju novērtēšanā.

Novērtēšanas intervija
Novērtēšanas intervija var kalpot par pamatu, nosakot, kādu uzdevumu veikšanu organizācija sagaida no darbinieka, nosakot kompetences un atbildības jomas un salīdzinot tās ar darbinieku pašreizējām prasmēm un kompetencēm.

Darbinieku pētījums
Darbinieku pētījumi var palīdzēt uzņēmumam identificēt pašreizējo situāciju, apzināties tālākapmācību nepieciešamību, noteikt problēmas, kas traucē optimālam darba vienību sniegumam, kā arī, lai nodrošinātu pamatu tādu pasākumu uzsākšanai, kas uzlabotu darba vidi.

Darbinieku profili
Darbinieku profili ir galvenie instrumenti darbinieku vadībā. Tie nodrošina uzņēmuma vadību ar svarīgu informāciju par to, kā īstenot korporatīvo stratēģiju ar darbinieku pieejamo vai nākotnes potenciālu. Tie sniedz ievirzi darbinieku pieņemšanai darbā/darbā pieņemšanas politikai un darbinieku atbalstam.

Personāla pētījums
Personāla pētījums ir metode, ar kuras palīdzību reģistrē un novērtē objektīvos kritērijus uzņēmumā personāla attīstības līmenī, izmantojot personāla aptauju, ko veic izpilddirektors vai par sākotnējo profesionālo apmācību atbildīgie darbinieki.

Labas prakses piemēri

alt

Papildus tiem instrumentiem, ar kuriem iepazīstināts līdz šim, labas prakses sadaļa ietver situāciju analīzes pārskatus no citiem TSESME apmācību materiālu komplekta lietotājiem, kuros viņi apraksta apmācību materiālu komplekta priekšrocības, saņemto palīdzību un iegūto pieredzi.