Mācīšanos veicinoši darba apstākļi

Mācīšanos veicinoši darba apstākļi jāsagatavo tā, lai tie sekmētu mācību procesus un stimulētu to kvalitāti. Tādējādi atbilstošajos darba uzdevumus jābūt ietvertai plānošanai, priekšdarbiem, izpildei, kontrolei un organizēšanai.

Mācību veicināšanai ir svarīgi šādi nosacījumi:

 • Neatkarība darbā
 • Darbinieku piedalīšanās iespējas
 • Aktivitātes sarežģītība un daudzveidība
 • Sazināšanās un sadarbība
 • Atgriezeniskās saites biežums un intensitāte
 • Darba vietā pieejamā informācija

Piemērs: Projekta darbs
Projekta darbs uzskatāms par kompetences pilnveidošanu, ja cilvēki projektos var savstarpēji sadarboties, izmantojot savas dažādās kompetences, ja projektā iekļautais sniedzas tālāk par jau zināmo un iegūtās zināšanas tiek sistemātiski strukturētas:

 • Projektu izvēle kompetences pilnveidošanai un laikposma noteikšana.
 • Prasību definēšana projektiem un darbiniekiem.
 • Darbiniekiem apgūstamās kompetences noskaidrošana.
 • Iegūto zināšanu dokumentēšanas un atspoguļošanas kārtības noteikšana.

Piemērs: Darba vietu rotācija
Darba vietu rotācija uzskatāma par kompetences pilnveidošanu, ja, izteikti nomainot darba saturu, tiek iegūts sistemātisks rezultāts un savstarpēji saistītas zināšanas:

 • Aktivitāšu izvēle kompetences atbalstam (atkarībā no aktivitātes apjoma).
 • Darba vietu rotācijas mērķu noskaidrošana konkrētam laikposmam.
 • Vienošanās par darba vietas aktivitāšu/funkciju koncepciju.
 • Izdevumu absorbciju vai produktivitātes kompensāciju noskaidrošana starp "rotējošajām struktūrvienībām".

Piemērs: Sistemātiska pieredzes apmaiņa
Sistemātiska pieredzes apmaiņa uzskatāma par kompetences pilnveidošanu, ja notiek informācijas apmaiņa un zināšanu nodošana, t.i., ar apmeklējumiem no citiem uzņēmumiem, struktūrvienībām vai jomām:

 • Klientu, piegādātāju jomu/struktūrvienību vai gadatirgu izvēle, t.i., jaunu darbības veidu un ražošanas procedūru apguve.
 • Apmeklējumu izmaksu un gaidāmo rezultātu noteikšana standartizētā formā.
 • Apgūto zināšanu nodošana kolēģiem, piem., darba grupu nodarbībās.

Piemērs: Mācību salas
Decentralizētas mācīšanās atbalsts tieši darba vietā novērš darba atdalīšanu no mācībām:

 • Daļēji autonoma grupu darba principi.
 • Tehnoloģiju, organizācijas un cilvēku iesaistīšana.
 • Aktīvas un augstas profesionālās kvalifikācijas apgūšana.
 • Nepārtraukts pilnveidošanās process kā būtisks elements.
 • Iekļaušanās visa uzņēmuma attīstībā.
 • Atbalsts paškritiskas atspoguļošanas kultūrai.

Piemērs: Pašmācība

 • Atbilstošas dokumentācijas, materiālu un darba piederumu nodrošināšana.
 • Apsvērumi par to, kādas zināšanas kādā laikposmā apgūstamas un kā atspoguļot zināšanu apguvi.
 • Pietiekamas īslaicīgas brīvības pieļaušana.
 • Darba gaitā iemācītā pielietošana.
 • Mācību satura dokumentēšana, apmaiņa un atspoguļošana, piem., sadarbībā ar kolēģiem.